...Loading
THỰC ĐƠN - Thực đơn nấu tại chỗ

Thực đơn nấu mang đi tuần 1
Thực đơn nấu tại chỗ tuần 1
Đơn giá: 15.000 - 20.000 đồng/suất
Thực đơn nấu mang đi tuần 2
Thực đơn nấu tại chỗ tuần 2
Đơn giá: 15.000 - 20.000 đồng/suất
Thực đơn nấu mang đi tuần 3
Thực đơn nấu tại chỗ tuần 3
Đơn giá: 20.000 - 30.000 đồng/suất
Thực đơn nấu mang đi tuần 4
Thực đơn nấu tại chỗ tuần 4
Đơn giá: 20.000 - 30.000 đồng/suất

HOTLINE: Ms. Đoan : 0905.909.525 - Ms. Tho: 0915.344247 - 0236.3935151